יום שני , אפריל 12 2021
ראשי / הכי מומלצים / המומחים / עו"ד אסתר שלום על צו ירושה

עו"ד אסתר שלום על צו ירושה

צו ירושה הוא צו שקובע מי הם היורשים של המנוח ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון המנוח בהתאם לכללי הירושה לפי הדין שקבועים בחוק הירושה, וזאת במקרה שהמנוח לא ערך צוואה תקפה, כלומר, צוואה שניתן לגביה צו קיום.

קרדיט:freepik

צו הירושה אינו מצהיר מהם נכסי המנוח שנכללים בעזבונו, אלא רק מצהיר מי הם יורשיו לפי הדין וכיצד העיזבון יחולק ביניהם, ללא קשר להיקפו ותכולתו.


הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו


היורשים לפי הדין כוללים בראש ובראשונה את בן הזוג של המנוח וילדיו, ככל שישנם כאלו. חוק הירושה מפרט גם את החלופות שחלות במידה שהמנוח לא הותיר אחריו בן זוג ו/או ילדים.

אם המנוח ערך צוואה, יש להגיש בקשה לקבלת צו לקיום הצוואה על מנת לתת לה תוקף משפטי מחייב, ולממש את הצוואה בהתאם להוראותיה.

אם המנוח לא ערך צוואה בכלל, או שהוא ערך צוואה אך לא ניתן צו לקיומה עקב פסילתה, יש להוציא צו ירושה בהתאם לכללי הירושה לפי הדין. לא ניתן לתבוע זכויות בעיזבון מנוח ולממשן ללא צו ירושה או צו קיום צוואה.

ניתן להוציא צו ירושה באמצעות הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני.

כל אחד מהיורשים לפי הדין רשאי להגיש את הבקשה לצו ירושה, אולם הגשת הבקשה בפני בית הדין הרבני מותנית בהסכמת כל היורשים הללו.

הוצאת צו ירושה מטעם הרשם לענייני ירושה             

כדי להוציא צו ירושה מטעם הרשם לענייני ירושה יש להגיש בפניו בקשה לקבלת צו ירושה וזאת באופן מקוון או ידני, וכפי שיוסבר להלן.

הגשת בקשה לצו ירושה באופן מקוון

ניתן להגיש בקשה מקוונת לצו ירושה באמצעות אתר האינטרנט של רשם הירושה במידה שהמנוח הותיר צאצאים ובן/בת זוג, או רק צאצאים, או בן/בת זוג ואין צאצאים אך הוריו בחיים, או שהוריו בחיים ואין לו בן/בת זוג וצאצאים. אם בני המשפחה הללו מיוצגים על ידי עו"ד, חובה להגיש את הבקשה באופן מקוון. אם המנוח הותיר יורשים אחרים לפי הדין, כגון אחים או דודים, לא ניתן להגיש את הבקשה באופן לא מקוון, ויש להגישה באופן רגיל.

לצורך הגשת הבקשה באופן מקוון, יש להיכנס לטופס הבקשה המקוון שנמצא באתר האינטרנט של משרד המשפטים, ולבצע את הפעולות הבאות:

  • יש למלא את פרטי הטופס, שכוללים בעיקרם את פרטי המבקש, פרטי המנוח, ופרטיהם של יתר היורשים לפי הדין.
  • יש לצרף מסמכים סרוקים, שכוללים את תעודת הפטירה של המנוח, אישור משלוח הודעות בדואר רשום לכל יתר היורשים לפי הדין על הגשת הבקשה, או אישור שהמבקש מסר להם הודעה אישית על כך. במידה שהמבקש מיוצג ע"י עו"ד, יש לצרף גם יפוי כח מטעמו.
  • במידה שיש יורשים לפי הדין שמוותרים על חלקם בעיזבון, יש לצרף גם תצהיר הסתלקות מעיזבון מטעמם, חתום ומאומת ע"י עו"ד.
  • יש לבצע תשלום עבור שתי האגרות בגין פתיחת תיק הבקשה ופרסום הבקשה במסגרת מילוי הטופס המקוון. במידה שהתשלום עבורן בוצע שלא במסגרת מילוי הטופס המקוון, וזאת באמצעות שרת התשלומים הממשלתי באינטרנט, בנק הדואר, או כרטיס אשראי בעמדות התשלום אצל הרשם, יש לציין בטופס המקוון את מספר האסמכתא בגין ביצוע התשלום הנ"ל. הגשת הבקשה באופן מקוון מזכה בקבלת הנחה בשיעור של 15% בתשלום האגרות ביחס להגשתה באופן רגיל.

בסיום התהליך הנ"ל, יש לשלוח את הטופס המקוון. לאחר מכן תשלח למבקש הודעת דוא"ל שמאשרת את עצם הגשת הבקשה ומציינת את מספר תיק הבקשה שנפתח ברשם הירושה, אולם היא אינה מהווה אישור לכך שהבקשה גם הוגשה באופן תקין. אישור זה יישלח בנפרד בדוא"ל רק לאחר שעובדי לשכת רשם הירושה יערכו בדיקה שוידאה שהבקשה הוגשה כראוי.

הגשת בקשה לצו ירושה באופן ידני

ניתן להגיש את הבקשה לצו ירושה באופן ידני, באמצעות הגשה פיזית או משלוח בדואר רשום, בלשכת הרשם שבאיזור סמכותו המקומית גר המנוח במועד פטירתו. אם המנוח התגורר בחו"ל במועד פטירתו, יש להגיש את הבקשה ללשכת הרשם שנמצאת באזור שבו נמצאים נכסיו בארץ.

הליך הגשת הבקשה באופן ידני דומה במהותו להגשת הבקשה באופן מקוון. לשם כך, יש למלא את פרטי טופס הבקשה הפיזי, לצרף לו את המסמכים הנלווים, שכוללים את תעודת הפטירה של מנוח, אישור משלוח הודעות על הגשת הבקשה ליתר היורשים לפי הדין או אישור מסירת הודעה אישית על כך, תצהיר הסתלקות מעיזבון (ככל שישנו כזה), יפוי כח לעו"ד (ככל שהמבקש מיוצג), ושני שוברי התשלום עבור האגרות.

יש להגיש את הבקשה באופן ידני בארבעה עותקים, מתוכם אחד מקורי ושלושה העתקים נאמנים למקור.

אופן הטיפול בבקשה לצו ירושה

לאחר הגשת הבקשה לצו ירושה, בין באופן מקוון ובין באופן ידני, לשכת רשם הירושה תפרסם הודעה על הגשת הבקשה בעיתון יומי וברשומות, וזאת על מנת לאפשר הגשת התנגדויות לבקשה תוך 14 יום ממועד פרסום ההודעה.

במקביל, תעביר לשכת הרשם עותק מהבקשה לב"כ היועמ"ש לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, שעליו להשיב עליה תוך 45 יום באחת מהאפשרויות הבאות: אישור הבקשה, שיגור בקשה להשלמת פרטים חסרים למבקש, או העברת התיק לבית המשפט לענייני משפחה.

במידה שלא הוגשה התנגדות לבקשה במועד, ובמידה שהתקבל אישור האפוטרופוס הכללי לבקשה, יינתן צו הירושה, וזאת בדרך כלל תוך עד שלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה.

אם הוגשה התנגדות למתן צו הירושה, לאחר הגשת ההתנגדות, יעביר רשם הירושה את ההתנגדות ביחד עם הבקשה למתן הצו לבית המשפט לענייני משפחה (סעיף 67א לחוק הירושה).

מגיש הבקשה למתן הצו יירשם כתובע בתיק, ואילו מגיש ההתנגדות יירשם כנתבע (תקנה 21 לתקנות הירושה).

בית המשפט ידון בתיק ויכריע בו בהתאם לטענת הצדדים והראיות שהוגשו בפניו. במידה שההתנגדות תידחה, יינתן צו ירושה כמבוקש. במידה שההתנגדות תתקבל, לא יינתן צו כזה והבקשה לקבלתו תידחה.

ניתן לעקוב אחר מצב הטיפול בבקשה באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

אופן קבלת צו הירושה

בעוד שבעבר נהג רשם הירושה להנפיק את צו הירושה באופן מודפס, החל מספטמבר 2018 רשם הירושה מנפיק את צו הירושה באופן דיגיטלי.

הצו הדיגיטלי משוגר למבקש באמצעות כתובת הדוא"ל שצויינה על ידו בעת הגשת הבקשה. כמו כן ניתן לקבל את הצו באמצעות "האזור האישי" שבאתר השירותים והמידע הממשלתי.

בנוסף, הצו הדיגיטלי גם מועבר באופן אוטומטי לגופים ממשלתיים שונים (לשכת רישום המקרקעין/טאבו, רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, רשות המסים, רשות התאגידים, משרד החוץ), וכן לבנקים ולחברות הביטוח.

הוצאת צו ירושה מטעם בית הדין הרבני     

בנוסף להגשת הבקשה לצו ירושה בפני רשם הירושה, ניתן להגיש אותה גם בפני בית הדין הרבני, אם כי במקרה כזה הגשתה מותנית בהסכמת כל היורשים לפי הדין.

לשם כך יש למלא להגיש את טופס הבקשה אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הנהלת בתי הדין הרבניים או לקבל במזכירות בית הדין הרבני. בסוף הטופס יש להחתים את כל היורשים לפי הדין על הסכמתם להגשת הבקשה בפני בית הדין הרבני.

את הבקשה יש להגיש בצירוף מסמכים נלווים, שכוללים תעודת פטירה של המנוח, יפוי כח במידה שהמבקש מיוצג ע"י עו"ד, ושני שוברי תשלום עבור האגרות בגין פתיחת התיק ופרסום הבקשה.

מזכירות בית הדין הרבני תקבע מועד לדיון ראשון בתיק כבר בעת פתיחתו.

לאחר מכן יש להמתין לתגובת רשם הירושה לבקשה, אותה עליו להגיש תוך 45 יום ממועד הגשתה, ובלבד שחלפו 15 יום ממועד הפרסום בעיתונות וברשומות.

במועד הדיון, על כל היורשים לפי הדין להופיע בפני בית הדין הרבני. בתום הדיון, ובהנחה שלא הוגשה התנגדות מטעם רשם הירושה או אדם אחר שתובע חלק מעיזבון המנוח, יינתן צו הירושה על ידי בית הדין.

פנו אל עורך דין גירושין, האמונה על ניהול תיקי משפחה מורכבים ובעלת ניסיון משמעותי בייצוג הצוואה וקבלו תמיכה וייעוץ מקצועי!

יודגש כי המאמר אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ובכל עניין בנושא מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום.

עו״ד אסתר שלום

דרך אבא הלל 7, רמת גן, 5252204

טלפון: 052-970-6731

https://ester-law.co.il

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל info@rgg-news.co.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי יעניין אותך גם:

ביי פוסט freepik

הובלות ברמת גן בכל מצב